artwork > SEMANA SANTA

Semana Santa ll
Semana Santa ll
photographic print
57 x 68 cms