artwork > SEMANA SANTA

Semana Santa lll
Semana Santa lll
photographic print
57 x 68 cms